☰ Menu
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego

Deklaracja dostępności Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego w Stargardzie.

    Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk.stargard.pl

 • Dostęp publikacji strony internetowej : http://www.mdk.stargard.pl (01-09-2000)
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : http://www.mdk.stargard.pl (28-09-2020)

Status pod względem zgodności z ustawą

      Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC)
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • brak przystosowania kontrastowości i zmiany rozmiaru na stronie www.mdk.stargard.pl

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-28
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • za informacje zwrotne i dane kontaktowe rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony www i BIP odpowiada Teresa Suberlak
 • e-mail: sekretariat@mdk.stargard.pl
 • Telefon: +48 91 834 43 01
 • Tel./Fax +48 91 834 43 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności
  albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego w Stargardzie
 • Adres: ul. Portowa 3, 73-110 Stargard
 • e-mail: sekretariat@mdk.stargard.pl
 • Telefon: +48 91 834 43 01
 • Tel./Fax: +48 91 834 43 02
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Ul. Portowa 3 - brak podjazdu do budynku, brak windy, obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Podjazd od strony wejścia bocznego (schodołaz).

Aplikacje mobilne

  Wymieniona jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Koordynator ds. dostępności

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X